Nguyễn, T. N. H. và c.s. (2022) “THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 48–53. doi: 10.58490/ctump.2022i50.121.