Lê , T. H. M. và Nguyễn, V. V. (2023) “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 1–7. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1143.