Nguyễn, Thị Đoan Trinh, Thị Lan Phương Phan, Thị Minh Hòa Hoàng, và Huy Hoàng Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):159-66. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.706.