Lưu, Thị Thủy, Thị Hoàng Oanh Trần, và Thị Hoài Thanh Đỗ. 2023. “TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):145-51. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.704.