Huỳnh, Minh Đạo, Thị Ngọc Bích Nguyễn, Thị Thúy Liểu Nguyễn, và Thị Quỳnh Trịnh. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):122-30. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.701.