Trần, Thị Thúy Nga, Hương Ly Lê, Thanh Quang Nguyễn, Thị Thu Trang Nguyễn, và Quế Hương Trần. 2023. “VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):103-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.699.