Hà, Phước Hoàng, Thị Thu Trâm Phan, Thị Ngọc Tú Nguyễn, Thị Hà Vy Nguyễn, và Khả Cảnh Hồ. 2023. “HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):6-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.686.