Huỳnh, Thị Mỹ Duyên, Thị Minh Ngọc Lê, và Kim Ngân Bùi. 2023. “XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ KEM HỖ TRỢ KHÁNG VIÊM TỪ DƯỢC LIỆU TRÀ XANH (CAMELLIA SINENSIS L. THEACEAE), ỔI (PSIDIUM GUYJAVA L. MYRTACEAE) VÀ RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA L. APIACEAE)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):57-64. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.657.