Huynh, Thi My Duyen, và Ngoc Nhu Mai To. 2023. “FACTORS AFFECT ON THE TOTAL POLYSACCHARIDE CONTENT IN GANODERMA LUCIDUM (LEYSS EX.FR.) KARST, GANODERMATACEAE”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5 (Tháng Ba):140-48. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.653.