Nguyen, Huynh Mai, Huynh Trung Tran, Thi Mung Pham, và Nguyen Phuc Toan Phan. 2023. “CLINICAL FEATURES OF GINGIVAL HYPERPIGMENTATION IN VIETNAMESE OUTPATIENTS ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5 (Tháng Ba):104-11. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.648.