Dang, Quang Vinh, Vinh Quang Dang, Thi Thanh Hoa Ngo, Pham Truc Thanh Nguyen, Thi Nhu Y Nguyen, và Tuyet Nhung Nguyen. 2023. “DENTAL CARIES AND ORAL HYGIENE STATUS AMONG STUDENTS AT VO TRUONG TOAN ELEMENTARY SCHOOL, NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY IN 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5 (Tháng Ba):98-104. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.647.