Nguyen, Thi Giao Ha, Minh Tu Hoang, Viet My Pham, Tan Tho Vu, Van Lanh Dang, Van Dung Thach, Hien Dat Huynh, và Huynh Trang Vo. 2023. “RESEARCH ON SOME ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS AND INDEXES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN CAN THO CITY FROM 2019 TO 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5 (Tháng Ba):72-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.643.