Huỳnh, Nguyễn Hoài Phương, Viết Hoàng Đỗ, Phương Trương, và Thị Cẩm Vân Võ. 2023. “TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):369-77. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.631.