Nguyễn, Phú Vinh, Thy Nhạc Vũ Hoàng, Đoàn Thảo Quyên Nguyễn, Văn Lườm Trần, Thị Thanh Hằng Nguyễn, và Phú Toàn Nguyễn. 2023. “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):65-75. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.621.