Lữ, Thiện Phúc, Duy Gia Bảo Nguyễn, Vinh Hưng Vương, Lê Minh Thư Trương, Ngọc Tuyền Trương, Việt Hùng Trần, và Đức Tuấn Nguyễn. 2023. “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS MS”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):147-53. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.608.