Nguyễn, Phục Hưng, Thị Minh Ngọc Lê, và Duy Khánh Đặng. 2023. “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):122-28. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.604.