Huỳnh , Thị Mỹ Duyên, Kiều Minh Anh Đinh, Thị Yến Nhi Nguyễn, và Thị Kim Tín Đặng. 2023. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):63-70. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.559.