Huỳnh , Lê Trọng Tường, Thanh Phong Phạm, Diệu Hiền Trần, và Hoàng Toàn Ngô. 2023. “GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):330-35. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.536.