Trần , Phương Nam, Huy Bằng Nguyễn, Vũ Anh Thi Nguyễn, và Xuân Long Trương. 2023. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):101-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.524.