Trần, Thị Thúy Quỳnh, Hồng Hạnh Nguyễn, Thị Giang Thủy Phan, Đông Phương Phạm, và Thị Hồng Tươi Đỗ. 2023. “KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ GAN NGƯỜI HepG2 IN VITRO CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN TỪ RỄ, THÂN XÁO TAM PHÂN [Paramignya Trimera (Oliv.) Burkill]”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.492.