Nguyen, Duy Linh, Vu Dang Nguyen, Huu Tai Nguyen, Dinh Thao Trinh, Thi Chi Lan Le, và Thoai Ky Ha. 2022. “SUBDURAL HEMATOMA CAUSED BY DURAL ARTERIOVENOUS FISTULA: REPORT OF A RARE MANIFESTATION”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):127-31. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.482.