Nguyen, Phuc Hung, Thi My Huong Vo, Thi Thanh Yen Le, Thi Bich Nguyen, Huu Nhan Nguyen, và Thi Diem Kieu Tran. 2022. “ASSESSMENT OF COMMUNITY PHARMACISTS’ COUNSELING SKILLS ON SELLING ANTIBIOTICS IN CAN THO CITY, VIETNAM: A SIMULATED PATIENT STUDY”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):89-96. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.475.