Huynh, Thi My Duyen, và Thi Minh Ngoc Le. 2022. “FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5%”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):81-88. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.474.