Nguyen, Hoang Tin, Minh Tien Nguyen, Thi Diem Tien Le, Thi Ngoc Trinh Bui, Van Thanh Vo, Tan Khang Do, Thi Hang Phung, Hoang Yen Tran, Quang Hai Tran, và Thai Thanh Tam Tran. 2022. “PHYTOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL REVIEW OF LICORICE (Glycyrrhiza sp.) - A TRADITIONAL LOCAL HERB FOR THE FUTURE OF MEDICINE”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):71-80. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.473.