Phan, Viet Hung, Duc Long Tran, và Cong Ly Tran. (2023) 2022. “KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES REGARDING COVID-19 PREVENTION AMONG MEDICAL STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):14-21. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.464.