Phan, Viet Hung, Van Thi Vo, và Thi Huynh Nhu Tran. 2023. “FEAR OF COVID-19 AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY DURING THE COVID-19 PANDEMIC”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Hai):7-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.463.