Hoàng , Thy Nhạc Vũ, Thanh Tuyền Cù, Trọng Duy Thức Nguyễn, Đỗ Hồng Nhung Nguyễn, Anh Duyên Trần, và Thọ Lê. 2022. “PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55 (Tháng Chạp):201-6. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.407.