Nguyễn, Thị Hữu Hiếu, và Thành Suôl Phạm. 2023. “NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):174-81. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.375.