Nguyễn, Ngọc Tuyền, Minh Phương Nguyễn, và Công Tuấn Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):211-19. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.246.