Nguyễn, Tấn Luật, và Đăng Khoa Trần. 2023. “TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68 (Tháng Mười-Một):104-9. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2254.