Trương, Duy Đăng, Hoàng Toàn Ngô, và Kim Phượng Huỳnh. 2022. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN THEO THANG ĐIỂM GRACE, TIMI VÀ HEART Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):53-60. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.212.