Lý , Thanh Toàn, Trần Thanh Vy Lê, Huy Thanh Ông, Lê Minh Trương, Thắng Nguyễn, và Minh Phương Nguyễn. 2022. “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ Ở MỘT BỆNH VIỆN NHI TẠI CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49 (Tháng Tám):1-8. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.199.