Phạm, Thị Diễm Phúc, Thị Hải Yến Nguyễn, Tấn Lộc Nguyễn, Văn Ba Nguyễn, và Trung Tín Lê. 2023. “TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):98-105. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1412.