Nguyễn, Thị Mỹ Dung, Thị Thùy Nguyên Phan, Thị Yến Duyên Trần, Thị Kim Phụng Hà, Hồng Liêm Lê, và Thị Kim Thành Nguyễn. (2022) 2022. “NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):129-36. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.134.