Mai, Hồ Huỳnh Sa, Thắng Nguyễn, Thị Ngọc Nga Nguyễn, và Thành Lợi Võ. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):182-88. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1280.