Nguyễn, Hữu Trúc, Thanh Liêm Nguyễn, Thị Thu Hiền Nguyễn, và Duy Khánh Đặng. 2023. “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):223-30. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1271.