Nguyễn, Phan Nguyên Dương, Viết An Trần, và Thế Dũng Bùi. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):42-49. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1245.