Nguyễn, Ngọc Nhã Thảo, Thành Long Tống, Duy Khánh Đặng, và Thị Trang Đài Nguyễn. (2022) 2022. “XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):62-68. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.124.