Nguyễn , Kim Ngân, và Thị Diễm Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM BẰNG THUỐC SACUBITRIL VALSARTAN”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):29-35. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1232.