Nguyễn, Phước, và Trung Hiếu Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):23-28. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1228.