LỮ, Thiện Phúc; TRẦN, Hà Thái Châu; NGUYỄN , Uy Khang; TẠ , Trung Tín; KIM , Thị Thu Trinh; TRẦN , Việt Hùng; TRƯƠNG , Ngọc Tuyền. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP ETHYL-(E/Z)-3-(2-CARBETHOXY-2-CYANOETHENYL) AMINO-1HPYRAZOL-4-CARBOXYLAT CÓ KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN GEN CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 164–171, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.976. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/976. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.