NGUYỄN, Thị Đoan Trinh; PHAN, Thị Lan Phương; HOÀNG, Thị Minh Hòa; NGUYỄN, Huy Hoàng. ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 159–166, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.706. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/706. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.