HÀ, P. H.; PHAN, T. T. T.; NGUYỄN, T. N. T.; NGUYỄN, T. H. V.; HỒ, K. C. HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 58, p. 6-13, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i58.686. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/686. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.