HUỲNH, T. M. D.; LÊ, T. M. N.; BÙI, K. N. XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ KEM HỖ TRỢ KHÁNG VIÊM TỪ DƯỢC LIỆU TRÀ XANH (CAMELLIA SINENSIS L. THEACEAE), ỔI (PSIDIUM GUYJAVA L. MYRTACEAE) VÀ RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA L. APIACEAE) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 57-64, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.657. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/657. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.