VO, L. Q. T.; TRAN, V. P.; NGUYEN, T. M. N.; NGUYEN, H. K. M.; TRAN, V. D.; PHAM, K. A. T. SLEEP QUALITY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG THIRD-YEAR MEDICAL STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 5, p. 29-35, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i5.637. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/637. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.