NGUYỄN, P. V.; HOÀNG, T. N. V.; NGUYỄN, Đoàn T. Q.; TRẦN, V. L.; NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, P. T. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 65-75, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.621. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/621. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.