VÕ, Tường Kha. TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 160–176, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.610. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/610. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.