LỮ, Thiện Phúc; NGUYỄN, Duy Gia Bảo; VƯƠNG, Vinh Hưng; TRƯƠNG, Lê Minh Thư; TRƯƠNG, Ngọc Tuyền; TRẦN, Việt Hùng; NGUYỄN, Đức Tuấn. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 147–153, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.608. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/608. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.