NGUYỄN, P. H.; LÊ, T. M. N.; ĐẶNG, D. K. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 122-128, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.604. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/604. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.