NGUYỄN, Phục Hưng; LÊ, Thị Minh Ngọc; ĐẶNG, Duy Khánh. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 122–128, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.604. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/604. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.