HUỲNH , Thị Mỹ Duyên; ĐINH , Kiều Minh Anh; NGUYỄN , Thị Yến Nhi; ĐẶNG , Thị Kim Tín. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 63–70, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.559. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/559. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.